Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro visi Gimnazijoje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys, išskyrus Gimnazijos direktorių. 

Mokytojų taryba: 

 1. Planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus mokinių ugdymo kokybės, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimais.
 2. Svarsto ugdymo turinio atnaujinimo, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus.
 3. Nustato mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo būdus, ryšių palaikymo ir tėvų informavimo principus.
 4. Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus.
 5. Svarsto ir teikia siūlymus direktoriui dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę.
 6. Nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo tvarką, atsiskaitymo formas.
 7. Inicijuoja Gimnazijos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei uždavinius.
 8. Diskutuoja dėl Gimnazijos strateginio, metinio veiklos plano, aptaria ugdymo plano, programų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo klausimus.
 9. Renka atstovus į Gimnazijos tarybą.
 10. Aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.
 11. Teikia siūlymus Tarybai įvairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais.

Mokytojų tarybos pirmininkė – Asta Mačiulienė

Mokytojų tarybos sekretorė – Rita Kelpšienė

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content