Tikslai ir uždaviniai

2024 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

I. Prioritetas. Mokymosi paradigma grįstas ugdymo turinys ir mokymo(si) organizavimas.

1 tikslas

Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą ir stiprinant mokinių gebėjimus priimti pagalbą.

Uždaviniai

1.1. Gerinti šiuolaikinės pamokos vadybą.

1.2. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams ir jų tėvams.

1.3. Skatinti mokinių asmeninį tobulėjimą.

II. Prioritetas. Mokymo(si) ir poilsio aplinkos. 

2 tikslas

Kurti emociškai saugią ir draugišką aplinką.

Uždaviniai

2. 1. Stiprinti emocinį ir psichologinį saugumą, socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą.

2.2. Sudaryti sąlygas palankios mokymuisi aplinkos kūrimui.

2.3. Plėtoti mokytojų ir mokinių savanorystę ir lyderystę.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content