Tikslai ir uždaviniai

2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

I. PRIORITETINĖ KRYPTIS 
Mokymosi paradigma grįstas ugdymo turinys ir mokymo(si) organizavimas. 
 
1 TikslasGerinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymą įvairių poreikių vaikams. 
  • Tobulinti ugdymo(si) organizavimą, plėtojant individualizavimą, diferencijavimą, integralumą ir įvairovę.
  • Užtikrinti kryptingą ir nuoseklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą.
  • Užtikrinti projektinės – patyriminės veiklos organizavimą ir vykdymą.
II. PRIORITETINĖ KRYPTIS 
Mokymo(si) ir poilsio aplinkos.  
 
1 Tikslas. Sukurti ir įrengti mokymosi paradigmai tinkamas aplinkas.
  • Atnaujinti mokymosi erdves mokiniams ir darbo vietas mokytojams.
  • Įrengti poilsio aplinkas mokytojams ir mokiniams.
2 Tikslas. Kurti emociškai saugią ir draugišką aplinką. 
  • Stiprinti emocinį ir psichologinį saugumą, socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą. 
  • Plėtoti mokytojų ir mokinių savanorystę ir lyderystę.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content