1919 – 1935 Pradžia

1919 metai. Į Vilkiją atvažiuoja jaunuolis studento uniforma. Jis prisistato kaip Vilkijos vidurinės mokyklos direktorius. Direktorius yra, bet nėra nei patalpų mokyklai, nei inventoriaus, nei mokinių. Prasideda mokyklos organizavimas. Klebonas iš sakyklos sutiko paraginti tėvus, kad šie leistų vaikus į naujai steigiamą mokyklą. Susidarė 15-a mokinių (12 berniukų ir 3 mergaitės). 1919 m. spalio mėn. 24 d. susirinko mokiniai ir 2 mokytojai: direktorius S. Aksamitauskas ir kapelionas P. Jasinskis. Pirmaisiais mokslo metais buvo 7 keturviečiai suolai, 2 kėdės, rašomoji lenta, 3 žemėlapiai, 6 paveikslai, bibliotekoje – 16 knygų. Toks mokyklos turtas. Mokyklai gyvenamajame name išnuomoti 3 kambariai: vienas – klasei, kitas – mokytojų kambariui, o trečias – vedėjo butas.

1920 m. rugsėjo 26 d. mokiniai persikėlė į pastatą, buvusį javų sandėlį. Pats direktorius atplėšė lentomis užkaltas duris, griovė vidines sienas. Mokiniai nešiojo plytgalius. Pertvaros tarp klasių lentinės ir su tokiais plyšiais, kad vienos klasės mokiniai galėjo matyti kitos klasės mokinius. Žiemą mokiniai kartais nušaldavo rankas ir kojas. Kad būtų sutaisyti langai ir durys, teko rinkti iš gyventojų aukas. Mokiniai ir miestelio jaunimas klebonijos kluone suruošė vakarą. Šio vakaro metu surinktos lėšos buvo paskirtos mokyklos iškabai įsigyti.

1922 – 1923 m. m. mokykla jau keturmetė, jai vadovauja direktorius P. Baublys. Jo rūpesčiu buvo įrengti geografijos ir fizikos kabinetai, stalių dirbtuvė. Įsteigta pirma klasė suaugusiems. Dėstomi šie dalykai: tikyba, lietuvių k., vokiečių k., istorija, geografija, aritmetika, geometrija, gamtos mokslai, fizika, paišyba, gimnastika, buhalterija, rankų darbai, dainavimas, higiena, visuomenės mokslas, dailyraštis. 1925-1926 m. m. vidurinėje mokykloje jau mokėsi 151 mokinys, dėstė 8 mokytojai. 1925m. vietoje fizikos ir buhalterijos įvedama lotynų kalba.

Mokykloje darbo sąlygos gerėja: padarytas remontas, įsigyta daugiau inventoriaus. Kiekvieną pavasarį rengiamos tradicinės medelių sodinimo dienos. 1927 m. gegužės mėn. mokiniai, vadovaujami girininko Motiejūno, pasodina 7600 medelių. Veikia savišvietos kuopelė, estetinio lavinimo būrelis, skautai. 1928 m. mokoma bitininkystės ir kooperacijos, bet 1930 m. vietoj jų įvedamas karinis parengimas. Tik mokinių skaičius nuolat mažėja… 1927 /28 m. m. pabaigoje yra vos 100 mokinių, nes už mokslą per metus reikia mokėti 150 litų.

1934 m., vadovaujant A. Škėmai, uždaroma pirma ir antra mokyklos klasės. Mokykla merdi. Švietimo ministerija prašymą neuždaryti mokyklos atmeta ir 1935 m. mokykla uždaroma.

1938 – 1953 Senoji gimnazija

1938 m. atidaroma valstybinė progimnazija.

Tik po ilgų prašymų, daugelio  parašų, mokykla  atidaroma 1938 m. Jai vadovauja direktorius V. Butkus, mokykla pavadinama Vilkijos valstybine progimnazija. Mokinių skaičius nepastovus: 100-150, dirba 7-9 mokytojai. Progimnazija tampa tikru Vilkijos ir jos apylinkių švietimo centru. Veikia didžiulis choras, aktyvi skautų veikla.  Pats direktorius  aktyvus menininkas, jo gyvenimo credo – sąžiningumas: „Nė vieno žodžio nepameluoti. Lietuvį atpažinsime iš teisingumo, nuoširdumo, geros širdies“.

 1938-1940 m. mokyklos veikla laikoma pačiu brandžiausiu  tautinės mokyklos laikotarpiu.

1940 metais, atvėrus lietuvių tautos istorijoje naują puslapį, ji pavadinta  Vilkijos nepilnąja vidurine mokykla, penkiose klasėse mokosi 141 mokinys. 1940-41m.m.  yra 7 klasės, mokosi 235 mokiniai, trumpai vadovauja A. Sarapas.

 Antrojo pasaulinio karo metais Vilkijos mokykloje mokosi apie 350 mokinių. Direktoriaus  T. Blinstrubo diplomatinio takto dėka buvo išsaugota mokykla, o pats direktorius kolegoms buvo politinio ir pilietinio brandumo, intelektualumo pavyzdys.

1941m. Vilkijos nepilnoji vidurinė mokykla išauga į gimnaziją. 1942- 43 m. m. išleidžiama I-oji  laida. Direktorius įtikino tėvus, kad ir sunkiausiomis sąlygomis būtina šviestis, lankyti mokyklą, saugoti lietuvių tautą.

1944-1948 m. Vilkijos gimnazijai vadovauja A. Paltanavičius, kuris labai rūpinasi mokinių saugumu, siekia išsaugoti mokyklą ir jos turtą, auklėtinius ugdo patriotine dvasia. Mokykloje nuolat rengiami įvairūs renginiai: sporto varžybos, meno saviveiklos kolektyvų apžiūros, paskaitos-vakarai, švenčių minėjimai.  Už tai 1948m. vasario 21d.  suimamas, įkalinamas  Sibiro lageriuose. Paleidžiamas tik 1955m., 1956m. palaidojamas senosiose Vilkijos kapinėse.

1948-1949 m. m. mokyklai vadovauja – vilkijietis  A. Makarevičius.

Pokario metu mokinių skaičius sumažėja dėl tremčių, rezistencijos, traukimosi iš gimtųjų vietų.

1949 – 1950 m. m. įvedamas privalomas septynmetis mokymas.

1949 – 1950 m. m. direktoriumi paskiriamas B. Matiukas.  1949–1950 m. m. Vilkijos gimnazija perorganizuojama į  11 metų Vilkijos vidurinę mokyklą, į jos sudėtį įjungiama Vilkijos pradinė mokykla, padidėja mokinių skaičius: 1949–1950 m. m. 310 mokinių, o 1950–1951 m. m. 539 mokiniai.

 1950 -1952 m. vadovaujant direktoriui V. Tarvydui baigiama mokyklos antrojo aukšto statyba. Dabar mokykloje įrengta vienuolika klasių, salė, atskiri kambariai administracijai, mokytojams, fizikos kabinetas. Mokykla pradeda dirbti dviem pamainomis, įrengiamas mokinių bendrabutis.

1953 – 1993 Vilkijos P. Cvirkos vidurinė mokykla

1963 m. direktoriumi tampa J. Vosylis.

1963 m. spalio 12 dieną, įvyko iškilmingas naujosios mokyklos  atidarymas. Senajame mokyklos pastate liko bendrabutis ir kraštotyros muziejus.

1965 m.  prie mokyklos įrengiamas stadionas, krepšinio aikštelės fontanas. 1973–1974 m. m. mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema. Mokykloje buvo fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir visuomenės mokslų, geografijos, piešimo ir braižybos, karinio parengimo, muzikos, žemės ūkio mechanizacijos, užsienio kalbų ir kiti kabinetai. Gausėja biblioteka:  1962 m. bibliotekoje buvo 5418 knygų,  1964 m. – 9990, o 1975 m. – 17823 knygos.

1966 m. darbinis mokymas mokykloje nutraukiamas.

1966–1967 m. m. pereinama prie visuotinio vidurinio išsilavinimo. Pertvarkomas  pradinis mokymas – nuo 4 metų pereinama prie 3 metų mokymo. Pradedama praktikuoti fakultatyvinius užsiėmimus, įvedamos užklasinio ir užmokyklinio auklėjamojo darbo organizatoriaus pareigos. Mokykloje nuo 1970 metų veikia prailgintos dienos grupės. 1970–1971 m. m. atgaivinamas darbinis mokymas.

1952 m. mokyklai pradeda vadovauti J. Šumskas. 1953 m. Vilkijos vidurinei mokyklai suteikiamas Petro Cvirkos vardas.

1959 – 1960 m. m. nutariama pereiti prie privalomo visuotinio aštuonmečio mokymo.

 1961 m. pradėta skirti daugiau dėmesio politechniniam mokymui. 1963–1964 m. m. mokyklą baigia pirmoji gamybininkų laida. Abiturientai su baigimo atestatais gauna laukininko-mechanizatoriaus kvalifikacinius pažymėjimus. Kitais dvejais metais abiturientai baigia mokyklą su bibliotekininkų, prekybininkų, elektrikų, buhalterių kvalifikaciniais pažymėjimais.

1961 m. ant kalno, netoli senosios mokyklos, pradedamas statyti naujas 3 aukštų vidurinės mokyklos pastatas.  Jame numatyta įrengti medžio ir metalo apdirbimo dirbtuves, biblioteką, gydytojo kabinetą, raštinę, mokyklos direktoriaus ir sargo butus, įvairius kabinetus ir klases, aktų ir sporto sales.

1982 metais vidurinei mokyklai vadovauti pradeda matematikos mokytojas A. Budrevičius – mokytojas iš didžiosios raidės,  nepakeičiamas spektaklių dalyvis, muzikantas.

 Didelis dėmesys skiriamas gamybiniam mokymui. Pagerinta gamybinio mokymo materialinė bazė: pastatytas garažas, kuriame laikomi vikšrinis traktorius DT-75, ratiniai – MTZ-50, T-40, T-25 ir visi reikalingi padargai. Prie mokyklos įkuriamas traktodromas, kuriame mokiniai įgytas teorines žinias pritaiko praktikoje. 1988 m. gamybinis mokymas baigiamas.

1987 m. pradeda dirbti direktorius V. Leonavičius, kurio vadovavimas sutampa su atgimimo, išsilaisvinimo metais mūsų valstybėje.

Nuo 1988 m. keičiasi klasių struktūra. Į mokyklą pradėjo eiti vaikai nuo šešerių metų.. Mokyklos klasės susigrupavo taip: pradinės (1-4), 5-9 ir 10-12.

Kuriasi mokinių taryba, tėvų komitetas, mokyklos taryba. Vyksta pakitimai ir ugdymo procese. Daugiau pamokų skiriama lietuvių kalbai,  pradedama mokyti Lietuvos istorijos. Nuo 1990 metų antroje klasėje įvedamas sustiprintas vokiečių kalbos mokymas. Mokoma tikybos, kitiems mokiniams kaip alternatyva pasiūlyta estetikos, lietuvių liaudies papročių ir tradicijų, etnokultūros pamokos.

1988 m. uždarius senajame mokyklos pastate veikusį bendrabutį, čia įkurtas mokyklos istorijos muziejus. Jam vadovauja buvusi lietuvių k. mokytoja E. Ivanauskienė.

1989 m. įrengta pirmoji kompiuterių klasė.

Aktyvi mokinių užklasinė veikla – mokykloje veikia fizikų konstruktorių, radiotechnikų, aviamodelistų, raketininkų, kino, foto, automodelistų, sporto, turistų, kraštotyrininkų, literatų, chorai, šokių kolektyvai, vaikų ir jaunimo teatras „Vizija“. Mokykloje vyksta tradicinės šventės – Rugsėjo 1-oji, karnavalai, Šimtadienis, Paskutinis skambutis, organizuojami teminiai klasių vakarai.

 1992-1993 m. m.  Vilkijos P. Cvirkos vidurinė mokykla tampa Vilkijos vidurine mokykla.

1993 - 2006 Vilkijos vidurinė mokykla

1992 m. mokyklai vadovauti pradeda B. Naujokaitis.

Paskutinieji tūkstantmečio metai atneša ryškių pasikeitimų mokyklos gyvenime. 1992 m. įkuriamas logopedinis kabinetas: sudaromos geresnės sąlygos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ir mokytojams, dirbantiems su jais,  gauti kvalifikuotą pagalbą.

1993 m. mokykloje įvedama dešimtbalė vertinimo sistema.

1994 m. dailės mokytojai Daliai Kalesinskienei pirmajai suteikiamas metodininkės vardas. Spalio 22 d. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje pašventinama jos sukurta mokyklos vėliava.

1994 m. atkuriama skautų veikla. Nuo 1997 m. įkuriamas Ąžuolų tuntas. 

Nuo 1996 m.  Mokytojo dienos proga pedagogai vyksta į pažintines keliones po Lietuvą ir kaimynines šalis.

1997 m. vaikų ir jaunimo teatras „Vizija“ priimamas į Lietuvos mėgėjų teatro sąjungą.

1997 m. mokykla pereina į finansinį savarankiškumą, kuris suteikia didesnę galimybę disponuoti mokyklai skiriamomis lėšomis.

1999 m. mokykloje dirba 61 mokytojas, iš jų 22 turi mokytojo metodininko, o 24 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Nuo 1996 m. mokykloje pradeda dirbti Atestacinė komisija.

2000 – 2001 m. m. įvedamas profilinis mokymas. Mokiniai renkasi humanitarinį arba realinį profilį.

2001 m. mokykloje pradeda dirbti socialinė pedagogė . Teikiama kvalifikuota pagalba socialinės adaptacijos problemų turintiems mokiniams ir jų šeimoms. 2005 m. pradeda dirbti psichologė.

2001 m. prie bibliotekos pradeda veikti skaitykla, kurioje mokiniai bei mokytojai gali naudotis ne tik knygomis, spauda, bet ir internetu. Mokyklos bibliotekos fonduose yra 16032 vadovėliai ir 23381 grožinės literatūros knyga, vaizdo ir garso įrašų CD.

2005 m. prie Vilkijos vidurinės mokyklos prijungta Padauguvos pradinė mokykla.

Šalia tradicinių švenčių mokykloje susiformuoja ir daug naujų: Mirusiųjų pagerbimo, Advento vakarai, Kalėdinės eglutės įžiebimo,  Būsimųjų pirmaklasių šventė, Tėvų diena.

Gerėjant materialinei mokyklos bazei ir ugdymo kokybei siekiama mokyklos vizija –  gimnazijos statusas.

2007 – 2019 Vilkijos gimnazija

Nuo 2006 m. rudens iki 2007 m. kovo laikinai direktorės pareigas eina J. Saltonienė.

2007 m. sausio 31 dieną Kauno rajono savivaldybės nutarimu Vilkijos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Nuo 2007 m. balandžio gimnazijai vadovauja A. Švedas. „Mokytojas turi būti mokinio draugas. Jis privalo mylėti vaikus kaip pats save“, – teigia direktorius.

2006 – 2009 m. gimnazija dalyvauja Mokyklos struktūros tobulinimo programoje, todėl atsiranda nauji skyriai: Pradinio ir pagrindinio, Viduriniojo, Neformaliojo švietimo ir pagalbos ugdymo.

Nuo 2008 m. kasmet vasaros atostogų metu mokytojų kolektyvas leidžiasi į keliones po Europos šalis.

2009 m. mokyklos 90 – mečio proga direktoriaus iniciatyva kiemą papuošia skulptoriaus A. Sniečkaus išdrožta skulptūra.

Nuo 2013 m. gimnazijoje vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa.

Nuo 2013 m. renkamas gimnazijos Metų mokinys.

2014 m. gimnazija pripažįstama II lygmens Sveikatą stiprinančia mokykla, įrengiama siuvimo klasė.

2016 – 04 – 08  atidaromas Vilkijos gimnazijos vaikų dienos centras.

Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos Vilkijos gimnazijoje įvedama pilna uniforma.  Berniukams – mėlynos spalvos švarkas ir kelnės, mergaitėms – mėlynos spalvos švarkas, sijonas arba kelnės.

2017 – 02 – 03 Vilkijos gimnazijos krepšinio rinktinė pirmą kartą mokyklos istorijoje tampa Kauno rajono 12 klasių čempione.

2017 m.  prie  Vilkijos gimnazijos prijungiama Saulėtekio A. Mackevičiaus pagrindinė mokykla.

2018 – 10 – 06 atidaromas renovuotas stadionas, šventėje dalyvauja buvęs gimnazijos  mokinys, Europos jaunimo  ir pasaulio disko metimo čempionas Andrius Gudžius.

Gimnaziją garsina krepšinio, futbolo, šaškių komandos, skautų organizacija, teatras „Vizija“. Tradiciniai ugdymo renginiai yra Rugsėjo 1-oji, Europos kalbų diena, Lietuvos žydų genocido aukų paminėjimas, Metų mokytojo rinkimai, mirusių mokytojų atminimo pagerbimas, Tolerancijos diena, adventiniai, kalėdiniai renginiai, Laisvės gynėjų diena, Žibintų eisena Vasario 16 – ąją, Šimtadienis, Nacionalinis diktantas, pavasarinės mugės, Arbatos diena, Kovo 11 – osios popietė, akcija „Darom“, Talentų konkursas, Tėvų diena, Sveikatos banga, būsimųjų pirmaklasių šventė, Sveikatingumo diena, Paskutinio skambučio , Mokslo metų pabaigos šventės, organizuojamos edukacinės kelionės.

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content