Priėmimo sąlygos

PRIĖMIMO Į KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.Priėmimo į Kauno r. Vilkijos gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, nustato bendruosius mokyklų klasių komplektavimo kriterijus, prašymų pateikimo terminus, priėmimo į laisvas vietas prioritetus, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, priėmimo į mokyklas įforminimą, informavimo apie mokyklų, klasių komplektavimo tvarką, komplektavimo vykdymo priežiūrą ir atsakomybę.
 2.Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. bendrojo lavinimo mokykla – švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra ugdyti pagal formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas.
2.2. klasė – mokinių grupė, kurioje mokoma pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;
2.3. klasės komplektas – vienos ar kelių klasių mokiniai, kurie mokosi kartu vienoje klasėje;
2.4. laisva vieta – vieta iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto didžiausio mokinių skaičiaus klasėse;
2.5. mokinys – asmuo, kuris mokosi;
2.6. mokyklos aptarnavimo teritorija –  teritorija, kurią mokyklai nustato Kauno rajono savivaldybės taryba  (toliau Taryba);
2.7. mokymo sutartis – mokinio ir švietimo teikėjo susitarimas dėl mokymo ir mokymosi;
2.8. pradinio ugdymo programa – ketverių metų ugdymo programa, vykdoma
1-4 klasėse;
2.9. pagrindinio ugdymo programa – šešerių metų (5–10 klasės) ugdymo programa, kuri apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus – pirmoji dalis – ketverių metų, vykdoma 5–8 klasėse, ir antroji dalis – dvejų metų, vykdoma 9–10 (I–II gimnazijų) klasėse;
2.10. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų 11–12 (III–IV gimnazijų) klasėse vykdoma ugdymo programa.
 
II. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS
 
3. Į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje: Vilkijos miesto, Vilkijos apylinkių seniūnijos Adomkiškių, Antalkių, Daugužių, Jagminiškių, Jaučakių, Lygainių, Padauguvos, Padauguvėlės, Pastriūnio, Raubatonių, Vilkijos, Žėbiškėlių, Žėbiškių kaimai. Čekiškės seniūnijos Lipikiškių, Pagirių kaimai. Raudondvario seniūnijos Godėnų, Naujatrobių kaimo dalis.
4. Specialiųjų poreikių vaikai ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami bendra tvarka.
5. Vaikai, gyvenantys mokyklai nepriskirtoje teritorijoje, gali būti priimami į mokyklą tuo atveju, jei yra laisvų vietų.
6. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas klasių komplektų vietas.
7. Priimant į gimnaziją asmenį, gyvenantį mokyklai nepriskirtoje teritorijoje (jei bendrojo lavinimo mokyklą jau priimti visi norintys ir jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai), į likusias laisvas vietas, esant daugiau prašymų nei galima priimti, pirmenybė teikiama našlaičiams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, specialiųjų poreikių vaikams, vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, vaikams, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
8. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis pakankamai šiai programai subrendęs, gavus pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos psichologo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvadą-rekomendaciją).
9. Mokyklą, kurioje vykdoma vidurinio ugdymo programa, asmenys renkasi patys, neatsižvelgdami į Tarybos priskirtą aptarnaujamą teritoriją.
10. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas mokyklos direktoriaus sudarytai komisijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus. 
 
III. PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS
 
11. Prašymai iš gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje asmenų mokytis bendrojo ugdymo mokyklų bendrojo ugdymo klasėse priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki balandžio 30 d.
12. Iki birželio 1 d. priimami prašymai į mokyklose esančias laisvas vietas.
13. Mokyklose mokinių priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.
14. Priėmimas mokytis į pirmąsias klases. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia:
14.1. prašymą;
14.2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
14.3. gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą.
15. Tėvai, norintys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo 6 metų, dar turi pateikti
nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją.
16. Priėmimas mokytis į penktąsias klases. Mokytis į penktąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:
16.1. prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
16.2. prašymą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.
17. Asmuo, baigęs pritaikytą pradinio ugdymo programą, jeigu tėvai ar globėjai pateikia teisės aktuose nustatytus dokumentus, priimamas mokytis pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą.
18. Priėmimas mokytis į vidurinio ugdymo programą. Mokytis į trečiąsias klases pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui prašymą ir individualų ugdymo planą.
19. Kitų mokyklų mokiniai, pageidaujantys mokytis ketvirtose klasėse pagal vidurinio ugdymo programą mokyklos direktoriui pateikia prašymą, individualų ugdymo planą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą.
20. Pažymas apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą bei šeimos sudėtį (jei tokia pažyma reikalinga) mokyklos administracija tėvų sutikimu gali gauti iš seniūnijų gyventojų registro teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad jis yra įsisavinęs pirmosios klasės ugdymo programą.
22. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią perkeltas.
23. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas registruojami gaunamų dokumentų registre.
24. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo padariniai. Sutartis pasirašoma iki pirmos mokymosi dienos:
24.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą;
24.2. už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);
24.3. 14–18 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą;
24.4. sutartis sudaroma ugdymo programos vykdymo laikotarpiui, t. y. pradinio ugdymo, pirmosios ir antrosios dalies pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programoms;
24.5. mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.
25. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių duomenų bazę,  formuojama jo asmens byla:
25.1. mokinio asmens byloje saugojama išsilavinimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui;
25.2. mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos ir (arba) pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus;
25.3. mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį.
26. Nuo rugsėjo 1 d. pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.
27. Priimant vaiką į mokyklą, nevykdomi egzaminai, testai, netaikomi kiti žinių ir gebėjimų patikrinimo būdai, išskyrus atvejį, kai priimamas užsienyje mokęsis mokinys.
 
IV. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS
 
28. Gimnazijos klasėje mokinių turi būti ne daugiau kaip:
28.1. 24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą;
28.2. 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.
29. Dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų, turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams, todėl atitinkamai mažinamas didžiausiasis nustatytas tos klasės mokinių skaičius.
30. Mokyklos klasių komplektų skaičius nustatomas:
30.1. mokyklos direktorius iki einamųjų metų kovo 1 d. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nustatyta forma raštu pateikia informaciją skyriui apie prognozuojamą klasių skaičių  ir mokinių skaičių jose;
30.2. mokyklų klasių komplektų ir juose esančių mokinių skaičių Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teikia tvirtinti steigėjui;

30.3. steigėjas mokyklų klasių komplektų ir juose esančių mokinių skaičių nustato iki einamųjų metų kovo 31 d., patikslina iki liepos 1 d. 

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content