Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų.

Gimnazijos taryba:

  1. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, Gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
  2. Pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Metiniam veiklos planui, išlaidų sąmatoms, nuostatams, vidaus tvarkos taisyklėms, priima sprendimus dėl Ugdymo plano ir ugdymo organizavimo tvarkos, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus.
  3. Išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo.
  4. Svarsto mokytojų metodinių grupių, tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui.
  5. Svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
  6. Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
  7. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
  8. Teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
  9. Deleguoja atstovus į konkurso gimnazijos vadovo pareigoms eiti atrankos komisiją bei kitas komisijas, jei tai apibrėžta gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.
  10. Kiekvienais metais vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Gimnazijos tarybos narių sąrašas 2023 - 2024 m. m.:

Nr.
Vardas, pavardė
Atstovavimas
Pareigos taryboje
1.
Paulius Amanaitis
bendruomenės atstovas
pirmininkas
2.
Aušra Paulauskienė
bendruomenės atstovė
narė
3.
Sandra Beniuk
tėvų atstovė
narė
4.
Jolita Fedorčak
tėvų atstovė
narė
5.
Aušra Junevičė
tėvų atstovė
narė
6.
Jūratė Chomskienė
mokytojų atstovė
sekretorė
7.
Irena Valatkevičienė
mokytojų atstovė
narė
8.
Ligita Ščiukienė
mokytojų atstovė
narė
9.
Vikintė Zaikauskaitė
mokinių atstovė (IVa kl.)
narė
10.
Tomas Lukoševičius
mokinių atstovas (Ib kl.)
narys
11.
Kamilė Matelytė
Mokinių atstovė (III kl.)
narė

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content