Nemokamas maitinimas

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Primenu, kad mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus) iš Savivaldybės biudžeto lėšų, jei vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį  yra nuo 1,5 iki 3 VRP dydžių (ir netenkinamas nė vienas savivaldybės tarybos tvarkos aprašo nustatytas išimties atvejis). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į seniūnijos socialinį darbuotoją.
Nuo sausio 1 dienos keitėsi Vyriausybės remiamų pajamų dydis (VRP) – šis dydis padidintas nuo 102 iki 122 eurų.
Šis dydis turi įtakos, priimant sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo seniūnijose.
Socialinė  pedagogė

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Kauno r. Vilkijos gimnazijos nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Kauno r. savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. Nr. TS-19 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu Nr. X-686 (Valstybės Žinios, 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2755, 2011, Nr. 155-7355).

1.2. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio ir kitais atvejais, numatytais Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos apraše.

1.3. Pareiškėjas dėl nemokamo maitinimo mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, seniūniją, pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą.

1.4. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.

1.5. Jei nemokamas maitinimas mokiniui būtinas ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

II. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS/NUTRAUKIMAS

2.1 Sprendimas dėl nemokamo maitinimo skyrimo mokiniams,  priimamas savivaldybės, kurioje pateiktas prašymas-paraiška (prašymas), seniūnijoje, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašu.

2.2. Mokiniams mokykloje nemokamas maitinimas skiriamas, kasdien peržiūrint informaciją apie priimtus sprendimus dėl mokinių nemokamo maitinimo SPIS (socialinės paramos šeimai informacinė sistema). Atsakingas asmuo informuoja klasės auklėtoją ar/ir mokinį, kuriam skirtas nemokamas maitinimas mokykloje ir valgyklos vedėją.

2.3. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas (nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniui  mokykloje gavimo) iki mokslo metų pabaigos.

2.4. Mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas mokykloje, nutraukus sutartį su Vilkijos gimnazija ar išvykus į sanatoriją, gimnazijos administracija ar klasės auklėtojas informuoja asmenį, atsakingą už nemokamą mokinių maitinimo organizavimą mokykloje, dėl mokinio išvykimo iš mokyklos. Atsakingas asmuo informuoja seniūnijos soc. darbuotoją dėl mokinio išvykimo iš mokyklos.

2.5. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus ar maisto produktų rinkiniai į namus teikiami pritarus Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai.

2.6. Mokinys, kuris piktybiškai ignoruoja nemokamo maitinimo gavimą, įspėtas nuolat atsisako valgyti nemokamai, informuojami jo tėvai. Situacijai nepasikeitus, mokykla informuoja seniūniją dėl netikslingo nemokamo maitinimo skyrimo.

III. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

3.1. Mokykloje nemokamas maitinami 1-4 kl. mokiniai pietauja  po 3 pamokų, 5-7 kl. – po 4 pamokų, o 8, I-IV kl. mokiniai – po 5 pamokų.

3.2. Mokytojai pirmos pamokos metu pažymi neatvykusius mokinius elektroniniame dienyne, soc. pedagogas informuoja valgyklos vedėją apie neatvykusius mokinius (dėl neatvykusiųjų porcijų galimo atidavimo šeimos nariams).

3.3. Mokiniui, kuriam skirtas mokymas namuose, nemokamo maitinimo patiekalai ar maisto produktai atiduodami į namus (kiekvienas atvejis svarstomas individualiai).

3.4. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, neatvykus į mokyklą dėl ligos ar kitų priežasčių, nemokamo maitinimo patiekalai gali būti atiduodami šeimos nariams. Jei šeimos narys ne Vilkijos gimnazijos mokinys, jis privalo ateiti su sergančiojo vaiko klasės auklėtoju į valgyklą nuo 11.00 iki 12.30 ir atsinešti higieninius reikalavimus atitinkančius indus.

3.5. Mokiniams dalyvaujant įvairių programų veikloje, išvykose, turistiniuose žygiuose gali būti atiduodami maisto daviniai. Klasės auklėtojas informuoja prieš 5 d. d. valgyklos vedėją dėl nemokamo maitinimo pasikeitimų.

3.6. Vietoj nemokamo maitinimo jokiais atvejais negali būti išmokami pinigai.

4. Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė prižiūri  maitinimo valgiaraščio atitiktį.

5. Iki sekančio mėnesio 5 d. privaloma užpildyti SPIS maitinimo tabelius.

 

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content