Specialioji pedagogė

Gimnazijos specialioji pedagogė – Jurga Mačiukienė

108 kabinetas

Tel. nr.: +37068970545

El.p.: jurga.maciukine@gmail.com

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

8:00 – 17:00

8:00 – 12:00

Antradienis

8:00 – 13:00

8:00 – 11:00

Trečiadienis

8:00 – 17:00

8:00 – 12:00

13:00 – 14:00 

Ketvirtadienis

8:00 – 16:00

8:00 – 14:00

Penktadienis

9:00 – 11:00

 

Pietų pertrauka

12:00– 12.30

Specialiosios pedagogės veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

daviniai:

 • pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
 • padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.  

     

Specialiosios pedagogės funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
 • konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, pastebėjus, kad vaikas susiduria su mokymosi sunkumais;
 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Kauno rajono PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Pamokų laikas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
1 pamoka 8:00 - 8:45
2 pamoka 8:55 - 9:40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.45 – 15.30
Penktadienis
Klasės valandėlė 8.00 – 8.30
1 pamoka 8.40 – 9.25
2 pamoka 9.35 – 10.20
3 pamoka 10.30 – 11.15
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.40 – 13.25
6 pamoka 13.40 – 14.25
7 pamoka 14.35 – 15.20
Edit Template

Kauno r. Vilkijos gimnazija

© 2022 Sukurta Vilkijos gimnazija

Skip to content